ආබාධිත රණවිරුවන්ට එල්ල වූ ප්‍රහාරය හෙළා දැකීමේ ප්‍රංශයේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විරෝධතාව

තමන්ට හිමි විශ්‍රාම වැටුප ඉල්ලා සිදු කරන ලද උපවාසය අතර තුර, ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටුවේදී ආබාධිත රණවිරුවන්ට එල්ල වූ ම්ලේච්ඡ‌ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශයේ වෙසෙන විදෙස්‌ ගත වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දැඩි විරෝධය පල විය.